UNGC’den COVID-19 ile Mücadelede İş Dünyasına Özel Çağrı

UNGC, 10 İlke’nin COVID-19 ile mücadelede iş dünyası liderlerine kılavuzluk etme gücüne dikkat çekiyor.
UNGC’den COVID-19 ile Mücadelede İş Dünyasına Özel Çağrı

UN Global Compact, iş dünyası liderlerini COVID-19 salgınından etkilenen çalışanlara, topluluklara ve şirketlere destek olmak üzere birlik olmaya çağırıyor. UNGC, salgından etkilenen bireyler ve şirketlere destek olma, olumsuz ekonomik etkileri azaltıp hızlı bir ekonomik canlanma için uluslararası iş dünyası koordinasyon planının hayata geçirilmesinin önemini ve iş dünyası liderlerini salgın krizi ile mücadele ederken “10 İlke”nin rehberliğinden faydalanmaya davet ediyor.

İnsan Hakları

İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı.

İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.

Öneriler:

 • COVID-19’a karşı alınan bütün önlemlerin ırk, renk, engellilik hali, yaş, toplumsal cinsiyet, din, siyasi ve diğer görüşler, milli veya toplumsal köken, mülkiyet, soy, cinsel eğilim, cinsel kimlik veya başka bir toplumsal kimlik yönünden ayrımcılık gözetilmeden bütün insanların erişimine açık olmasının sağlanması.
 • Toplumun en dışında kalan ve/veya en kırılgan birey, çalışan ve/veya grupların ihtiyaçları için gerekli özenin gösterilmesinin sağlanması.

Çalışma Standartları

İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.

İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.

İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.

İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli.

Öneriler:

 • Salgının çalışanlar ve iş ortakları, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerindeki etkisi karşısında esnek, anlayışlı ve dayanışma içinde davranılması. Finansal sıkıntıları aşmak için çalışan haklarından ve çalışanların refahından ödün verilmemesi.
 • Esnek çalışma düzenlemeleriyle çalışanların gelir ve yan haklarının devam etmesinin sağlanması:

Hastalık, karantina veya hasta bir aile üyesinin bakımı sebebiyle işe gelememe, ücret ya da iş kaybına yol açabilir. Bu durumlarda da, özellikle çoğu zaman bakım işini üstlenmek durumunda kalan kadın çalışanlar; düşük ücretli sözleşmeli çalışanlar; sosyal sigorta kapsamında olmayan çalışanlar gibi güvencesiz istihdam hallerine özel bir dikkat göstererek çalışanların gelir akışının sürekliliğinin sağlanması gerekir.

 • Yürürlükteki sözleşmelere mümkün olduğunca sadık kalınması: Tedarikçilerle olumlu ilişkilerin, tedarik ve kotalarda esneklik sağlayarak iş sürekliliği için destek sağlarken küresel tedarik zincirlerinde iyi çalışma koşullarını sağlamak için gereklidir.
 • Salgının yayılmasını önlemek için gerekli tedbirlerin alınması: Kişisel korunma tedbirleri (el hijyeni), çevresel tedbirler (yüzeylerin temizlenmesi) ve çalışma düzeni (evden çalışmanın mümkün olan en geniş ölçüde uygulanması, yüz yüze temasın azaltılması) aracılığıyla çalışanların korona virüsüne maruz kalma riski azaltılarak güvenli bir çalışma ortamı sağlanmalıdır.

Çevre

İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.

İlke 8: Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.

İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.

Öneriler:

 • İşe geliş gidişin çevre üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak üzere evden çalışmanın ve internet üzerinden toplantıların teşvik edilmesi: Bunun karbon ayak iziniz üzerindeki olumlu çevresel etkisinin takip edilmesi sağlanmalıdır.
 • COVID-19 krizi çok kısa bir süre içinde küresel karbon emisyonunu azaltarak çevre üzerinde olumlu bir etki yarattı. Yolculuklar kuşkusuz tekrar artacaktır ama yolcuların, tren yolculuğu gibi çevreye daha az zararlı yolculuk seçeneklerini değerlendirmesi ve ekosisteme, yerel ekonomilere olumlu etki yapabilen eko-turizmi tercih etmesi desteklenmelidir.

Yolsuzlukla Mücadele

İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.

Öneriler:

 • Tutarlı, kapsayıcı ve şeffaf politikalar ve iletişim aracılığıyla güven tesis edilmesi.
 • Mal ve hizmetlerin etik bir biçimde dağıtılmasının sağlanması.

Bankacılık, sigorta ve finans alanında çalışanlar için öneriler:

 • Özellikle sağlık, gıda ve lojistik sektörü gibi temel ürün ve hizmetlerde kesinti riski olan alanlarda iş hayatının sürekliliğini sağlamak ve küresel salgının faaliyetler üzerindeki etkisini azaltmak için; şirketler ve finans yöneticileri, bankalar ve yatırımcılarla işbirliği yapabilir.
 • En fazla risk altındaki topluluklar ve temel ürün ve hizmet sağlayan işletmeler için bankalar özel kredi limitleri sunabilir ve mevcut kredi ürünlerinin geri ödeme koşullarını gevşetebilir.
 • Ticari bankalar ve kalkınma bankaları, küresel salgının gerektirdiği kritik önlem ve yaygınlaşmasını yavaşlatacak faaliyetleri destekleyen ticari işletmelere kaynak sağlamak üzere, bağış fonlarını ve toplumsal etki yatırımlarını kaldıraç etkisiyle güçlendirecek yeni karma finansal araçlar yapılandırabilir.
 • Sigorta şirketleri, COVID-19’dan etkilenen çalışanlara ve diğer işçilere kısa süreli iş göremezlik ve işsizlik sigortası ödemelerinin hızlı ve sorunsuz yapılmasını sağlayabilir.
 • Sağlık sektörü ve sağlık sigortası şirketleri salgınla ilişkili kritik tedavi ve bakım gerektiren hastalar üzerindeki mali yükü hafifletmek için işbirliği yaparak çalışabilir.
 • Yatırımcılar, temel mal ve hizmet sağlayan sektörlerdeki işletmelerin vadesi gelen sabit getirili menkul kıymetlerin zamana bağlı ödeme şartlarında esneklik sağlayabilir.
 • Toplumsal etki yatırımcıları, COVID-19 salgının gerektirdiği kritik önleme ve yavaşlatma faaliyetlerini destekleyen ticari işletmelere yatırım yapabilir.

Bireyler ve şirketler için öneriler:

UNGC, bireylere ise COVID-19 Dayanışma Müdahale Fonu’na katkıda bulunarak küresel çabayı destekleme önerisinde bulunuyor. Fon, Dünya Sağlık Örgütü’nü (WHO) ve ortaklarını, ülkelerin COVID-19’u önlemesine, tespit etmesine ve yönetmesine yardımcı olmak ve desteklemek amacıyla oluşturuldu. Bireylere ayrıca, koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında Dünya Sağlık Örgütü kaynaklı bilgileri paylaşmaları ve farkındalığın artırılmasına katkı sağlamaları öneriliyor.

Kaynak: UN Global Compact

Daha fazla sürdürülebilir kalkınma haberi için buraya tıklayınız.

Diğer Haberler
Geleceğin Modeli: Paydaş Kapitalizmi
Dünya Ekonomik Forumu (WEF), paydaş kapitalizmini şirketlerin sadece hissedarlar için kısa vadeli karları optimize etmekle kalmayıp, tüm paydaşlarının ve genel olarak toplumun ihtiyaçlarını dikkate alarak uzun vadeli değer yaratma arayışında olduğu bir kapitalizm biçimi olarak tanımlar.
Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Hedefi
Türkiye’nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: 2050’de Net Sıfır Raporu, muhtemel senaryoyu nasıl şekillendiriyor?
IPCC, 6. Değerlendirme Raporu Tamamlandı
IPCC 6. Değerlendirme Raporu’nun “İklim Değişikliği 2022: Etkileri, Uyum ve Kırılganlıklar” başlığını taşıyan son kısmı Nisan ayında yayınlandı.
İstanbul’a Net Sıfır Karbon Hedefi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İklim Değişikliği Eylem Planı üzerinde çalıştıklarını ve hedeflerinin 2050’de net sıfır düzeyine ulaşmak olduğunu açıkladı.